ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT TOWARU

 1. Klient będący Konsumentem (dalej „Klient” bądź „Konsument”) ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Communication Corner podlegają zwrotowi w terminie 14 dni.
 2. O ile nie stanowi to dla Klienta uciążliwości, w miarę możliwości Klient proszony jest o kontakt mailowy z działem obsługi klienta: info@almadecasa.pl
 3. Oświadczenie o odstąpieniu Klient będący Konsumentem może złożyć Communication Corner albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres info@almadecasa.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na adres:

Communication Corner
Sklep online almadecasa.pl
ul. Elsnera 15/17
92-504 Łódź

Oświadczenie to Klient będący Konsumentem może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Communication Corner udostępnia wzór formularza tutaj. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać do Communication Corner przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu.

 

 1. Communication Corner dokonuje zwrotu płatności na rzecz Klienta będącego Konsumentem przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. [nieznany1] W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Klienta, koszty za przesyłkę zwrotną pokrywa klient.

 

REKLAMACJE TOWARÓW ZAKUPIONYCH 25 GRUDNIA 2014 R. ORAZ PO 25 GRUDNIA 2014 R.

 1. Communication Corner odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta  Communication Corner może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 533 220 144, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Communication Corner ul. Elsnera 15/17 kod pocztowy 92-504 Łódź, pocztą elektroniczną na adres: info@almadecasa.pl).
 3. Communication Corner ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Communication Corner.

Communication Corner

sklep online almadecasa.pl

ul. Elsnera 15/17

92-504 Łódź

 1.  W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem niezasadności reklamacji.
 2. Klient będący Konsumentem może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.


REKLAMACJE TOWARÓW ZAKUPIONYCH PRZED 25 GRUDNIA 2014 R.

 1. Każda rzecz kupiona przed 25 grudnia 2014 r. w sklepie internetowym almadecasa.pl może być reklamowana w zakresie niezgodności towaru z umową w rozumieniu i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Klient może zgłosić reklamację w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia do Communication Corner przed upływem wskazanego powyżej 2-miesięcznego terminu.
 3. Communication Corner odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi.
 4. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres siedziby Communication Corner:

Communication Corner

sklep online almadecasa.pl

ul. Elsnera 15/17

92-504 Łódź

 1. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem niezasadności reklamacji.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Communication Corner doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży, zgodnie z żądaniem Konsumenta, poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeżeli jednak Communication Corner nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy bądź wymiany w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana będzie narażać Klienta na znaczne niedogodności, Klient będzie miał prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie będzie mógł odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową będzie nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnić należy rodzaj towaru i cel jego nabycia.